Lista rankingowa „Praktyka czyni mistrza – czas na Włochy”

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
w ramach przedsięwzięcia „Praktyka czyni mistrza – czas na Włochy” o numerze 2023-1-PL01-KA122-
VET-000149079 realizowanego w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i
absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju
Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+.
Dnia 2 lutego 2024 roku o godzinie 15.30, w pełnym składzie osobowym spotkała się Komisja
Rekrutacja powołana mocą Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku. Komisja
została powołana na potrzeby projektu „Praktyka czyni mistrza – czas na Włochy”
o numerze 2023-1-PL01-KA122-VET-000149079.
Komisja jednoznacznie stwierdziła wykonywanie wszystkich obowiązków zleconych mocą
Zarządzenia potrzebnych do rozpoczęcia procesu rekrutacji, do których należało:
1. Przygotowanie postępowania rekrutacyjnego na podstawie założeń wniosku
projektowego, wytycznych Programu Fundusze Społeczne dla Rozwoju Społecznego
(FERS) 2021-2027 oraz wzorów dokumentów udostępnionych przez Fundację
Rozwoju Systemu Edukacji.
2. Stworzenie następujących dokumentów:
a. Regulamin Rekrutacji
Regulamin Mobilności Zagranicznej
Formularz Zgłoszeniowy
Ogłoszenie o rekrutacji
Oświadczenie uczestnika o braku przeciwwskazań do udziału w zagranicznej
mobilności oraz akceptacji Regulaminów.
Wszystkie powyższe dokumenty wraz z ogłoszeniem zostały umieszczone na stronie
internetowej szkoły: https://zs3krasnik.pl/rekrutacja-na-zagraniczne-praktyki-zawodowe-
we-wloszech-w-ramach-programu-fers/ oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Zespołu Szkół Nr
3 w Kraśniku.
Dnia dzisiejszego zrealizowane zostały przez Komisję również zadania związane z finalizacją
rekrutacji:
1. Przeanalizowanie i stwierdzenie poprawności sporządzenia wszystkich Formularzy
Zgłoszeniowych otrzymanych w przewidzianym przez Regulamin Rekrutacji terminie.
2. Zliczenie punktacji dla każdego zgłoszenia zgodnie z przyjętymi kryteriami.
3. Sporządzenie listy rankingowej zawierającą listę osób zakwalifikowanych oraz listę
rezerwową.
4. Stworzenie ogłoszenia o wynikach rekrutacji, które zostanie udostępnione
z wykorzystaniem kanałów cyfrowych i tradycyjnych.
5. Sporządzenie Protokołu z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.
Rekrutacja do projektu została zrealizowana w oparciu o następujące kryteria:
1. Średnia ocen z przedmiotów zawodowych.
2. Roczna ocena z języka obcego.
3. Ocena z zachowania.
4. Frekwencja.
5. Udział w życiu szkoły.
6. Ocena mniejszych szans ucznia (na podstawie sytuacji życiowej ucznia — pochodzenie
z rodzin niepełnych, biednych, wielodzietnych.
Załączniki:
1. Lista rankingowa:

Lista rankingowa „Praktyka czyni mistrza – czas na Włochy”

Skip to content